Bakım Yönetmeliği

Periyodik kontrol sonucunda güvensiz (Kırmızı) veya kusurlu (Sarı) olarak sınıflandırılmış asansörlerde güvenli (Yeşil) veya hafif kusurlu (Mavi) olana kadar Asansör monte eden veya onun yetkili servisi bu süre zarfında bina sorumlusundan aylık bakım ücreti talebinde bulunamayacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği, 06.04.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 24.06.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Asansör, İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği yürürlükten kalkmış oldu.

Yönetmelikle birlikte asansörlerin bakımı ve piyasaya arz edilen asansörlerin işletilmesi ilgili yapılan bazı yenilikler ve düzenlemeler şu şekilde;

| Asansör montajını yapan firma, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla daha önce 30 gün içerisinde tescil başvurusu yapmak zorunda iken bu süre yeni yönetmelikle birlikte 60 güne çıkarıldı.

| Okullara veya kamu kuruluşlarına bağış amaçlı yapılan asansör için resmi belge ile ilgili idareye başvurulduğunda tescil aşamasında istenilen belgelerden biri olan asansör yaptırıcısına kesilen fatura şartı aranmayacaktır.

| Yapı kullanma izin belgesini yeni alan ve yasal olarak bina sorumlusu atanana kadar asansör yaptırıcısı ile asansör montajını yapan firmayla ya da onun yetkili servisiyle bakım sözleşmesi yapma zorunluluğu getirildi.

| Bakım yapılacak asansörlere yönelik herhangi bir cihaz veya şifreleme gibi yöntemlerle kısıtlama yapılıp yapılmadığını asansör montajını yapan firma ya da yetkili servis tarafından bakım sözleşmesinde belirtme zorunluluğu getirildi.

| Asansör bakımlarını yapacak montaj firması ya da yetkili servisi, asansörü oluşturan tüm aksam ve parçaların bakımını TS EN 13015: Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı, Bakım Talimatları için Kurallar Standardı’nda belirtilen gereklikler ve bakım kılavuzunda yer alan talimatlara uyması zorunluluğu getirildi.

| Bakım sözleşmesi yapıldıktan sonra asansörün montajını yapan firma ya da yetkili servisi tarafından asansör sayısı dikkate alınarak bina sorumlusunun belirlediği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim verilmesi şartı yılda en az 1 defa olarak düzenlendi.

| Periyodik kontroller sonrasında güvensiz durumuna düşen asansör, kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmeyen asansöre de söz konusu sürenin sona erdiği zaman itibarıyla bakım hizmeti sunulamaz. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi bu süre zarfında bina sorumlusundan aylık bakım ücreti talebinde bulunamaz, şartı getirildi.

| Asansör monte eden veya onun yetkili servisi; bakım, onarım, arıza giderme ve periyodik kontrol faaliyetleri yürütülürken görevlendireceği teknik bakım ve onarım personeline ilişkin tanımlayıcı tüm bilgilerin bakım sözleşmesinde yer almasını sağlar, şartı getirildi.

| Asansör montajını yapan ya da onun yetkili servisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırma şartı getirildi. Bu yönetmelik maddesi, yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 1 yıl sonra yürürlüğe girecektir.

| 24.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş fakat kayıt altına alınmamış olan asansöre ait yeşil veya mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar ilgili idareye başvurup yönetmelikte ek-5’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde ilgili tescil belgesi düzenleme şartı getirildi.

İletişim